52

بوسه صنم

برگیر نقاب از رخ و چهره بنما

یک بوسه تو گر دهی چه گردد، صنما؟

آسوده نما دلم ز غوغای جهان

مستم کن و بگذر ز سر ناز و ادا