51

سودای نفس

مروت رفته از تن‌ها، به یکجا

نباشد کس دگر در بند عقبا

مرام این و آن سودای نفس است

به دل‌ها نیست از حق خوف و پروا