50

دل پر خون

خون دل من کجا و جیحون کجا؟

خمخانه کجا، این دل پرخون کجا؟

از عشق و فسون و غم چه گویم در دل

بی‌فتنه کجا، این همه افسون کجا؟