49

خاک ره

هرگز نزنم دم، ننمایم غوغا

خاک ره تو گشتم و دور از سودا

عشق تو مرا کرده رها از هر غیر

ای دلبر شیرین من، ای ماه‌لقا