48

دل رفت

جان رفت ز کف، هجر تو هم کشت مرا

از هرچه درستی بشکست پشت مرا

فارغ شده‌ام، خیر جهان پیشکش‌ات

خروار نمی‌خواهم و نه مشت مرا