2

سودای تو

سودای تو برد از دل من نقش جهان را

ذات تو به من داد همه نام و نشان را

این دیده من جز به رخ‌ات باز نباشد

برد از سر من دیدن تو ظن و گمان را