45

شوخ و شیدا

ما را صنمی هست چه شوخ و شیدا

مهمان دلم گشته چه خوب و زیبا

فارغ من و او زِ هر دو عالم گشتیم

او بوده عیان و من شدم ناپیدا