44

نور زمین

گفتم که برو تا که نبینی ما را

چون سبزه نی‌ام که خوش بچینی ما را

فارغ ز تو و خود شده‌ام همواره

هرچند که تو نور زمینی ما را