43

طوفان

بردی تو ز جان من همی پروا را

طوفان شده‌ای تو ساحل و دریا را

هر کار کنی، به دل نگیرم هرگز!

در خاطر تو هست که کشتی ما را؟