42

پریشان

جانا تو بگیر از غم هجران ما را

تنهایی تو کرده پریشان ما را

یک لحظه بیا که آرزویت دارم

این بوده همه ظاهر و پنهان ما را