41

یار زیبا

دانی که چرا غم به دلم شد برپا؟

زین رو که شدم اسیر یاری زیبا

آسوده شدم از سر هستی آسان

تا آن که بدیدم آن مه خوش‌سیما

مطالب دیگر