41

یار زیبا

دانی که چرا غم به دلم شد برپا؟

زین رو که شدم اسیر یاری زیبا

آسوده شدم از سر هستی آسان

تا آن که بدیدم آن مه خوش‌سیما