40

درک و درد

درک و دردم شده به هم یکجا

بی‌خبر گشته‌ام من از دنیا

شد دلم عاشق نگاری که

نه به دنیا بود نه در عقبا