39

هر دو عالم

نصرت من شد از تو مه، پیدا

عالم از تو کند چنین غوغا

هر دو عالم ز تو بود یکسر

ای تو دنیایی و تو هم عقبا!