38

دلبر پر فتنه

آن دلبر پرفتنه مست بی‌محابا

بشکسته ز من سینه و دل، سر و دگر پا

قربان شکنجه وجودت گردم

مستم به برت خوش ز ازل تا عقبا