37

دم غنیمت

ای دلبر شیرین من، ای ماه دلآرا!

فارغ شدم از فرصت امروز و ز فردا

دم هست غنیمت، بده ای دلبر طنّاز!

یک بوسه از آن لعل دل‌افروزِ شکرخا