36

حضور خوب‌رویان

در دل نه ز کس کینه مرا گیرد جا

کی کینه شود در دل پاکم پیدا؟!

از دلبر مستم دل من شیدا شد

دل جای حضور خوب‌رویان بادا