35

قد تو

سرتاسر هستی قد تو هست خدا

رخسار تو گردیده جهان پیدا

من عاشق رخسار توام، ای زیبا!

دل گشته ز عشق تو دلآرا دریا