34

کشته ذات

من عاشقم آن روی خوش زیبا را

از هجر تو دل کرده به‌پا غوغا را

یا دل بِسِتان یا بده بر عشقم دل

در کشته ذات خود نِگر پروا را