33

شیدای مست

گردیده دلم رها و هستم تنها

فارغ شدم از غصه دین و دنیا

در این دل من کینه نباشد هرگز

آزاده‌ام و رندم و مست و شیدا