32

جهانی تنها

باکم نبود از غم و رنج دنیا

با وصل نگار خود ندارم پروا

دیوانه و مستم و فقیر و مفلس

بی هر دو جهانم و جهانی تنها