31

بی پا و سر

بی پا و سرم ز شوق روی‌ات، جانا!

از شور تو گشته این دلم بی‌پروا

من طالب وصل تو به هر تقدیرم

راهی بِنما که دل زدم بر دریا