30

روح آدمی

دانی، بگو سَر و بدن چیست تو را؟

آن کس که بود زنده به تن، کیست تو را؟

آسوده شو گر با سر و تن هستی تو

حیوانی و روح آدمی نیست تو را