29

شوق تجلّی

آسوده‌ام و رسته‌ام از این دنیا

فارغ ز همه حور و قصورِ عقبا

غرق توام از شوق تجلی، ای ماه!

ظاهر تو به من، ای تو به باطن پیدا