28

طرفه عدو

مجموعه رنج و درد و غم شد دنیا

عصیان شده از پی وجودش پیدا

دنیا بگذار و از گنه دوری کن

کین طُرفه عدو کند تو را هم رسوا