27

سرسرای عشق

بیگانه‌ام از سرای بی‌مهر و وفا

من عاشق سرسرای عشقم به خدا

باکم نبود ز طعنه در جرگه عشق

چون جور ملامتش کشم در هر جا