26

سکه درد و بلا

من کشته فتنه تو گشتم یارا

بر دل زده‌ای تو سکه درد و بلا

پا وا نکشم ز گرگِ این گله تو

با آن که رها ز گله‌ام در همه جا