25

گرگ و ملک

مِهری تو مجو، رها شو از فکرِ وفا

کار همگان شده به هم ظلم و جفا

ظاهر چو ملک باشد و باطن چون گرگ

قصد تو کند، اگر بیفتی از پا