24

سزاوار ثنا

با درد و بلا شده دلم غرق صفا

ورنه که گِلی بی‌دَم و درد است و رها

با آن که دل، آسوده بود از سر غم

لیکن ز غم دوست شده اهل بلا