23

بی‌همتا

حق را طلبیدم و رسیدم او را

بی‌سایه کثرت و رها از تن‌ها

دیدم همه عالم و گذشتم از آن

تا آن که به بر گرفتم آن بی‌همتا