22

عیش و غزل

شادی کن و چرخی بزن ای بی‌پروا

در عیش و غزل بکوش و در عشق و صفا

دنیا که نماند و نمانی تو هم

رفتند و روی تو هم به سوی عقبا