21

اهل و حق

بگذر ز سر فریب و تزویر و ریا

پاکی بگزین و خیر و خوبی و وفا

بر زشتی و ناسپاسی کس منشین

گر اهلی و حقی و تویی مرد خدا