20

شاهد

من شاهدم و تو شاهدی شاهد را

رفتم ز سر آن‌چه که شد زاهد را

عشقم شده روی تو، عبادت این است

ذکرم شده سجده‌ات، ببین ساجد را