19

از تو

دردم ز تو، درمان بود از تو یکجا

قربم ز تو، بُعدم بود از تو جانا

خوش چهره نما که دل دگر رفت از خویش

بی آن‌که بگویی‌ام دوباره باز آ!