18

تاج کج

در راه تو ای ماه، دَهَم دنیا را

نِه بر سر من تاج کج رسوا را

در بند ملامت کسان کی باشم؟

دیوانه شدم، تو دلبر زیبا را