18

تاج کج

در راه تو ای ماه، دَهَم دنیا را

نِه بر سر من تاج کج رسوا را

در بند ملامت کسان کی باشم؟

دیوانه شدم، تو دلبر زیبا را

مطالب دیگر