17

سینه‌کش غوغا

جانا چه کنم تو دلبر رعنا را؟

آشفته کنی تو عاشق شیدا را

بیگانه نی‌ام، رهایم از غیر تو ماه

بر من بده تو سینه‌کش غوغا را

مطالب دیگر