17

سینه‌کش غوغا

جانا چه کنم تو دلبر رعنا را؟

آشفته کنی تو عاشق شیدا را

بیگانه نی‌ام، رهایم از غیر تو ماه

بر من بده تو سینه‌کش غوغا را