16

بی‌وفا

تو مهر و وفا زِ کس نبینی به خدا

مهر دل بی‌وفا بود رنج و جفا

از حق مگذر، بیا رها کن همه کس

با حق بنشین، از او ببین مهر و وفا