15

حریف بی‌پروا

کم طعنه بزن حریف بی‌پروا را

آشفته مکن تو دلبر رعنا را

شیرینی عاشقی بود لطف و ادب

از دل تو ببر همهمه غوغا را