14

هوای دل

دیوانه شدم از قد و بالای تو یارا

گردیده دلم در پی عشق تو دلآرا

دارم ز تو هر لحظه امید نِگهی خوش

دانم که تو داری هوای دل ما را