13

بیراهه

بیراهه مرو، رها کن این طغیان را

آسوده بشو، به‌پا مکن طوفان را

افتادگی آموز ز بهر دگران

آزار مکن تو مردم نالان را