12

چشم جادو

بر کشته روی خود بیا رخ بنما

یک بوسه اگر دهی چه گردد صنما؟

دل گشته اسیر چشم جادوی تو ماه

رحمی کن و این اسیر خود کن تو رها