11

سینه سینا

شیدا شده این دل به همه قامت و غوغا

افتاده ز خود در ره آن چهره زیبا

آسوده نگشتم به همه سینه و سر، دوست

تا آن که گذشتم ز سر سینه سینا