10

زمانه پر از ریا

گردیده زمان ما پر از ریب و ریا

دین است بهانه هر آن‌چه سودا

افسرده شدم ز حسن خوبان دغل

ای صاحب دین حق، بیا چهره نما