9

بنده شیدا

ای دلبر من پیاده کردی ما را

بردی ز سرم عقل و ز دل پروا را

عشق تو دل از کفم ربودی هر آن

لَختی بنگر تو بنده شیدا را