8

اعتکافی دایم

بگذر ز طمع، طعنه مبین از دنیا

آسوده شو از وعید روز عقبا

بر درگه حق کن اعتکافی دایم

بی‌کبر و ریا، بمان به حق پابرجا