7

دنیاطلبان

دنیاطلبان را نبود مهر و وفا

هر دم پی ظلم‌اند و تباهی و جفا

با اهل حقیقت بنما سیر و سلوک

حق را بگزین تا که کنی عشق و صفا