خشت کج


 

به تو دادم دل


 

دل در دل


 

پر از درد و بلا


 

رخ دوست


 

بی قید و بند


 

آسوده ام کن


 

رخ زیبا


 

خم ابرو


 

سر گفتار


 

آه آتشین


 

غیر از تو


 

مردم دلخسته


 

دریاب دل


 

تنهای تنها


 

دلبرا


 

غم فریاد من


 

هجران روی ات