پایداری برای نشان دادن مسیر اسلام ناب، پیرایه زدایی و ظلم ستیزی

شعر مقاومت و بيدارباش

بر اساس آثار آيت الله نكونام