دیده بر غیر ندارم


 

غیر تو


 

شهد لب


 

چهره زیبایت


 

خاک محبت


 

دلآرام دلم


 

همان لحظه


 

راز دلم


 

غم فرهاد ندارم


 

هرگز


 

چهره ماهت


 

از هوس نیست


 

حیران


 

چهره ناز محبت


 

تا خدا هست


 

دلآرام دلم را


 

تا شبانگاه ابد


 

یک لحظه وصال


 

سر و سامان مرا


 

دلبر ساده من!


 

یارم آمد


 

در نزد تو نشینم

 


 

جانی که بود از تو