بخش ششم: بانک‌داری و بیمه

درآمد

احکام و مقرراتی که شریعت برای مراحل و سطح‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی؛ اعم از فردی و جمعی ارایه داده است، نظام اقتصادی اسلام را شکل می‌دهد. تأمین نیازهای اساسی جامعه، عدالت اجتماعی و تحقق توان معنوی و مادی امت اسلامی با التزام به حدود شرعی، نیازمند سامانه‌هایی است که از جمله آن می‌توان نظام بانک‌داری بدون ربا و بهره و نیز بیمه را نام برد.

از منابع مهم اقتصاد و سرمایه‌گذاری در جامعه اسلامی، پس‌اندازهای مردمی و تسهیلات بانکی است که در ساختار «عقود اسلامی» به جریان می‌افتد و بیمه، امنیت و اطمینان خاطر سرمایه‌گذار را فراهم می‌آورد.

این بخش عهده‌دار بیان احکام نظام بانک‌داری اسلامی و بیمه است.