گونه‌های دیگر نماز

درآمد

عبادات؛ به‌ویژه نمازها زمینه‌های گسترده و موضوعاتی متنوع و متفاوت را به خود اختصاص بخشیده است؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان همه آن را کنار هم آورد. از این رو، هر دسته‌ای از آن به جهت ویژگی‌هایی در بخشی از احکام قرار می‌گیرد که به طور خاص در این بخش نمازهای فردی و جمعی ذکر می‌شود.

نمازهای فردی عبارت است از: نمازهای شبانه‌روز، نماز قضای پدر و مادر، نماز آیات، نماز میت، نماز طواف کعبه و نمازی که به واسطه اجاره، نذر، قسم و عهد واجب می‌شود.

احکام نمازهای شبانه‌روز در بخش‌های پیشین گذشت و احکام نمازهای مسافر، خوف، قضا، قضای پدر و مادر، نیابی و آیات در بخش حاضر می‌آید و احکام نماز میت در بخش چهاردهم و مسایل نماز طواف کعبه در مناسک حج و نمازی که به واسطه اجاره واجب می‌شود در بحث نیابت و اجاره و هم‌چنین نمازی که به سبب قسم، نذر یا عهد واجب می‌شود در جای خود و در بخش دهم خواهد آمد.

 

(367)

(368)